Sąd Rejonowy w Miechowie
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

ZMIANY:
2011-05-10 15:01:35: Dodano plik SWZ_zmiana.doc
2011-05-10 15:00:15:   Miechów dn. 10.05.2011 r. Prez. Adm. 213/1/11   Do wszystkich wykonawców.   Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę fizyczną Sądu Rejonowego w Miechowie oraz konwój wartości pieniężnych. Postępowanie nr 1/2011.                    Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów SIWZ dokonuje jej zmiany w następujący sposób:   W p. VI. SIWZ „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” ulega zmianie p. 1 pkt 1.3 w brzmieniu: 1.3        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;     ulega zmianie na:   1.3        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;   Ø            warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej 4 osobami do realizacji niniejszego zamówienia, które posiadają licencję pracowników ochrony - co najmniej I stopnia   2.      W załączniku nr 5 do SIWZ – „wzór umowy” – w § 2 ust. 2 w brzmieniu:   2. W stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac objętych niniejszą umową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed dopuszczeniem pracowników do pracy zaświadczenie o niekaralności z KRK.       ulega zmianie na: 2. W stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac objętych niniejszą umową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed dopuszczeniem pracowników do pracy zaświadczenie o niekaralności z KRK oraz kopię licencji pracowników ochrony - co najmniej I stopnia     Wskazane powyżej zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców.   Miechów, dn. 10 maj 2011 r.     Prezes Sądu Rejonowego /-/ SSR Waldemar Michaldo ……………………………………. (Kierownik Zamawiającego) Do wiadomości:                                                                    - wszyscy wykonawcy - Publikacja na stronie internetowej www.miechow.sr.gov.pl - Publikacja na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Miechowie
Więcej >>>
2011-05-10 11:55:42: utworzono dokument

 

Miechów: OCHRONA FIZYCZNA SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE
Numer ogłoszenia: 106362 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Miechów: OCHRONA FIZYCZNA SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE
Numer ogłoszenia: 106362 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 0-41 3825020, faks 0-41 3825021.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA FIZYCZNA SĄDU REJONOWEGO W MIECHOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem I. Zakres prac: 1. Całodobowa ochrona fizyczna Sądu Rejonowego w Miechowie, Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów oraz konwój wartości pieniężnych. Termin wykonania zamówienia: od 01 lipca 2011r. - do 02 lipca 2012 r. do godz. 12.00 Liczba roboczogodzin ochrony: 11101 Liczba konwojów: 253 2. Ilość osób wykonująca ochronę dla Zamawiającego: 2.1. w dni robocze: - w godz. 8.00 - 17.00 - 2 osoby - w godz. 17.00 - 8.00 - 1 osoba 2.2. w dni wolne od pracy Sądu: - całodobowa ochrona budynku - 1 osoba 3. Zakres prac i obowiązków w zakresie ochrony: 3.1 całodobowa ochrona budynku Sądu położonego przy Pl. Kościuszki 3a w Miechowie w szczególności: 3.1.1 w godzinach urzędowania Sądu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa pracownikom oraz interesantom przebywającym na terenie budynku Sądu, pilnowanie aby zachowanie interesantów znajdujących się w budynku i przed budynkiem Sądu było stosowne do godności urzędu, 3.1.2 kontrola instalacji elektronicznego zabezpieczenia budynku oraz odbezpieczenie instalacji alarmowej i uruchomienie instalacji alarmowej budynku w razie potrzeby 3.1.3 kontrola instalacji PPOŻ zabezpieczenia budynku, zgłaszanie awarii wskazanej przez zamawiającego firmie nadzorującej, zgłaszanie usterek dot. instalacji elektrycznej i oświetlenia budynku 3.1.4 przed rozpoczęciem pracy pracowników sądu dokonanie obchodu budynku i sprawdzenie stanu pomieszczeń biurowych, 3.1.5 w godzinach pracy Sądu dokonywanie obchodu budynku co godzinę przez jednego pracownika ochrony. W czasie wykonywania obchodów chronionego budynku w godzinach pracy Sądu musi być zapewniona obecność na portierni (bramce) co najmniej jednego pracownika ochrony. W sytuacji gdy jeden z pracowników ochrony wykonuje czynność opisaną w pkt 3.2 dopuszcza się zaniechanie w tym czasie obchodu budynku. 3.1.6 po zakończeniu pracy Sądu dokonywanie obchodu budynku i sprawdzanie stanu pomieszczeń biurowych, łazienek, oraz wszelkich innych pomieszczeń pod względem przebywania osób postronnych, 3.1.7 wydawanie kluczy pracownikom Sądu 3.1.8 obserwacja monitora podglądu kamer oraz obsługa pulpitu sterującego systemem monitoringu w pomieszczeniu portierni 3.1.9 współpraca z Policją w godz. pracy Sądu 3.1.10 kontrola zapobiegawcza osób przed wnoszeniem niebezpiecznych przedmiotów z wykorzystaniem bramowego wykrywacza metalu (własność Zamawiającego) 3.1.11 kontrola polegająca na zabezpieczeniu mienia sądowego przed wynoszeniem na zewnątrz Sądu przez osoby nieupoważnione. 3.1.12 pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych: pożary, zagrożenie zdrowia i życia ludzi - stosowanie się w tym zakresie do przepisów obowiązujących u Zamawiającego. 3.1.13 w przypadku awarii, pożaru, włamania itp. natychmiastowe powiadomienie odpowiedniej służby (straży pożarnej, policji, pogotowia lub innych właściwych) oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 3.1.14 wpisywanie do książki pracy portiera, wszelkich nieprawidłowości, zauważonych usterek oraz przekazanie ich Zamawiającemu 3.1.15 wpuszczanie samochodów na parking wewnętrzny Sądu 3.1.16 kontrola uprawnień do parkowania pojazdów na parkingu Sądu (sprawdzanie posiadania stosownego identyfikatora), 3.1.17 zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek strzeżenia mienia i osób (pracowników obiektu) Zamawiającego na terenie obiektu przy Pl. Kościuszki 3a w Miechowie przed kradzieżą z włamaniem powodującym zniszczenie mienia Zamawiającego. Przez włamanie rozumie się bezprawne wtargnięcie do strzeżonego obiektu osób nieupoważnionych, pozostawiając ślady zaboru mienia, materiałów lub urządzeń będących przedmiotem strzeżenia. Poza faktem stwierdzenia zaboru mienia musi być stwierdzone, że sprawca działał z zewnątrz a nie był pracownikiem Zamawiającego. Stwierdzenie czy sprawca działał z zewnątrz ustala się w porozumieniu z Zamawiającym. 3.1.18 wykonywanie innych czynności zleconych przez Zamawiającego a mieszczących się w szeroko rozumianym zakresie usługi dozorowania. 3.2 Codzienny konwój pieszy (lub zapewnienie przewozu) w obie strony w godz. między 14.00 - 17.00 pracownika kasy Sądu do banku BPH SA O/Miechów przy ul. Sienkiewicza 16. Czas w/w konwojów (przewozów) musi być odnotowany w księdze obiektu prowadzonej przez pracowników ochrony. II. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem własnymi środkami oraz własnym sprzętem. III. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym pracę wynikającą z niniejszego zamówienia odpowiednich, jednolitych, zaakceptowanych przez Zamawiającego ubrań służbowych, identyfikatorów ze zdjęciem oraz sprzętu do komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą oraz z Zamawiającym (krótkofalówki, itp.). IV. Wykonawca wyznaczy Koordynatora zobowiązanego do przeprowadzania kontroli dziennego posterunku między godzinami 8.00 a 17.00, co najmniej 5 razy w miesiącu. Fakt kontroli musi być poświadczony stosownym w swej treści wpisem w księdze obiektu prowadzonej przez pracowników ochrony..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        - warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie usług ochrony osób i mienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ). - Kosztorys ofertowy (zał. nr 1a do SIWZ). - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miechow.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy, Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, pok. nr 15, Ip.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy, Pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, pok. nr 15, Ip.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Miechów, dn. 10 maj 2011 r.
 
 
Prezes
Sądu Rejonowego
/-/
SSR Waldemar Michaldo
…………………………………….
(Kierownik Zamawiającego)
 

Data składania ofert:
2011-05-25 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Miechowie
Data: 2011-05-10 08:00:00
Udostępnił: Zdzisław Kustosz
Data: 2011-05-10 11:55:41
Modyfikował(a): Zdzisław Kustosz
Data: 2011-05-10 15:01:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 223.50 KbPlik doc
2. SIWZ_zmiana 69.50 KbPlik doc

Sąd Rejonowy w Miechowieul. Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów tel. (041) 382-50-20 email: administracja@miechow.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]